Καλάθι αγορών (0 item)
Καλαθι Αγορων

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

Βρίσκεστε στο:

Περισσοτερες Οψεις

Σύγχρονη Επιχείρηση Εργαλεία Επιχειρηματικής Ανάλυσης

Δοκιμαστικό - Δοκιμαστικό - Δοκιμαστικό

Περικλής Γκόγκας - Ιωάννης Πραγγίδης

Διαθεσιμότητα: Εκτός αποθέματος

Κωδικός Προϊόντος: E1030

Κανονική Τιμή: 26,50 €

Special Price 18,02 €

Κωδικός στον Εύδοξο: 1030

  • Σελίδες: 248 
  • Εκδότης: Εκδόσεις Διόνικος
  • Έτος: 2010
  • ISBN: 978-960-6619-56-4
  • Διαστάσεις: 17 x 24 εκατοστά
  • Βάρος: 440 γρ.

Το παρόν βιβλίο διαπραγματεύεται τα σημαντικότερα θέματα τα οποία αφορούν την έναρξη και λειτουργία μιας μικρομεσαίας επιχείρησης.

 

Το παρόν βιβλίο διαπραγματεύεται τα σημαντικότερα θέματα τα οποία αφορούν την έναρξη και λειτουργία μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Δίνεται έμφαση στην ανάλυση (θεωρητικά και εμπειρικά) εργαλείων απαραιτήτων για την καθημερινή δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως είναι το επιχειρηματικό σχέδιο, η S.W.O.T ανάλυση, οι χρηματοοικονομικοί δείκτες, η αξιολόγηση επενδύσεων, πηγές χρηματοδότησης κ.ά. Παράλληλα, παρουσιάζονται εξειδικευμένα θέματα όπως είναι τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η διαχείριση κινδύνου, στρατηγικές εξόδου, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά. Η ανάλυση των θεμάτων ακολουθεί παραδείγματα (μελέτες περιπτώσεων) από κλάδους επιχειρήσεων οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1. ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚOΤΗΤΑΣ - ΕΚΚIΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚHΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ 
1.1 Ορισμός επιχειρηματικότητας και επιχειρηματικής ευκαιρίας
(είδη επιχειρηματικότητας, επιχειρηματικότητα ανάγκης)
1.2 Βασικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματία
1.3 Επιχειρηματικές ομάδες και η σημασία τους στην απόδοση της επιχείρησης
1.4 Αναγνώριση επιχειρηματικής ευκαιρίας - Ανάλυση της οικονομικής συγκυρίας - Κλαδικές μελέτες

2. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)
2.1 Γιατί Χρειάζεται το επιχειρηματικό Σχέδιο;
2.2 Γενικά Χαρακτηριστικά ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου
2.3 Η Δομή του Επιχειρηματικού Σχεδίου
2.3.1 Εξώφυλλο 2.3.2 Περιεχόμενα
2.3.3 Σύνοψη (Executive Summary)
2.3.4 Eισαγωγή
2.3.5 Xρηματοδότηση A. Eσωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης
2.3.6 Περιγραφή της Επιχείρησης
2.3.7 Διοίκηση
2.3.8 Ανθρώπινο Δυναμικό
2.3.9 Προϊόντα-Υπηρεσίες Β. Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης
2.3.10 Οι Πελάτες
2.3.11 Οι Προμηθευτές
2.3.12 Ανάλυση του Κλάδου
2.3.13 Ο Ανταγωνισμός
2.3.14 Ανάλυση Περιβάλλοντος Γ. Στρατηγική της Επιχείρησης
2.3.15 Στρατηγική Προϊόντων (Product Strategy)
2.3.16 Πλάνο Μarketing και Πωλήσεων (Μarketing & Sales Plan)

2.3.17 Στρατηγική Διοίκησης (Μanagement Strategy) Δ. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
2.3.18 Χρηματοοικονομικό Σχέδιο και Προβλέψεις
2.3.19 Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Βreak Εven Ρoint)
2.3.20 Αξιολόγηση Επένδυσης Ε. Παράρτημα
2.3.21 Συνοδευτικά Έγγραφα

3. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
3.1 Γενικά
3.2 Κατηγορίες Χρηματοδότησης
3.2.1 Ως προς την πηγή
3.2.2 Ως προς την διάρκεια
3.3 Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης
3.3.1 Προσωπικά Κεφάλαια
3.3.2 Κεφάλαια από Οικογένεια και Φίλους
3.3.3 Αδιανέμητα Κέρδη της Επιχείρησης
3.3.4 Κρατική Επιδότηση
3.3.5 Τραπεζική Χρηματοδότηση
3.3.6 Μίσθωση Περιουσιακών Στοιχείων (Leasing)
3.3.7 Πρακτόρευση Απαιτήσεων (Factoring)
3.3.8 Επιχειρηματικά Κεφάλαια Υψηλού Κινδύνου (Venture Capital)
3.4 Χρηματοδότηση Μέσω της Κεφαλαιαγοράς
3.4.1 Εισαγωγή Μετοχών στο Χρηματιστήριο
3.4.2 Έκδοση Ομολόγων

4. ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT
4.1 Η ανάλυση SWOT γενικά
4.2 Η ανάλυση SWOT ως ποιοτική μέθοδος
4.3 Συντελεστές Σημαντικότητας (Importance Factors)
4.4 Ανάλυση Στρατηγικών με Βάση τον Πίνακα S.W.O.T.
4.4.1 Παρουσίαση των Επιθετικών Στρατηγικών της Hellas Oil
4.4.2 Παρουσίαση των Αμυντικών Στρατηγικών της Hellas Oil

5. AΝΑΛΥΣΗ SPACE MATRIX

6. XΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ
6.1 Ανάλυση Xρηματοροών (Cash flow Analysis)
6.1.1 Βασικό Σενάριο
6.1.2 Αισιόδοξο Σενάριο
6.1.3 Απαισιόδοξο Σενάριο
6.2 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών Ι. Δείκτες Ρευστότητας (Liquidity Ratios)
6.2.1 Κεφάλαιο Κίνησης (Working Capital)
6.2.2 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας (Current Ratio)
6.2.3 Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας (Quick Ratio) ΙΙ. Δείκτες Δραστηριότητας (Αctivity Ratios)
6.2.4 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων (Inventory Turnover Ratio)
6.2.5 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού (Assets Turnover Ratio)
6.2.6 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων (Fixed Assets Turnover Ratio)
6.2.7 Μέση Περίοδος Αποθεμάτων (Average Inventory Period)
6.2.8 Μέση Περίοδος Είσπραξης (Average Collection Period)
6.2.9 Μέση Περίοδος Πληρωμής (Average Payment Period) ΙΙΙ. Δείκτες Χρέους –
Μόχλευσης (Financial Leverage)

6.2.10 Δείκτης Συνολικής Δανειακής Επιβάρυνσης (Total Debt Ratio)
6.2.11 Δείκτης Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια (Debt to Equity Ratio) IV. Δείκτες Απόδοσης (Profitability Ratios)
6.2.12 Μεικτό Περιθώριο Κέρδους (Gross Profit Margin)
6.2.13 Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (Net Profit Margin)
6.2.14 Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού (Return on Assets - ROA)
6.2.15 Δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity - ROE) V. Δείκτης Κάλυψης (Coverage Ratio)
6.2.16 Δείκτης Κάλυψης Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων (Interest Cover Ratio)
VI. Δείκτης Αποτίμησης (Valuation Ratio)

6.2.17 Δείκτης Τιμής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price to Earnings Ratio – P/E)
6.2.18 Δείκτης Τιμής Μετοχής προς Λογιστική Αξία (Market-to-Book Ratio)
6.3 Ανάλυση Τάσης
6.4 Ανάλυση Κοινού Μεγέθους

7. AΝΑΛΥΣΗ NΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (ΒREAK ΕVEN POINT ANALYSIS)
7.1 Σταθερό και Μεταβλητό Κόστος (Break even point analysis)
7.1.1 Σταθερό Κόστος
7.1.2 Μεταβλητό Κόστος
7.1.3 Συνολικό Κόστος
7.2 Συνολική Πρόσοδος (TR)
7.3 Υπολογισμός του Νεκρού Σημείου (Break Even Point)
7.3.1 Η Εξίσωση του Νεκρού Σημείου
7.3.2 Το Νεκρό Σημείο Διαγραμματικά
7.4 Παραδείγματα Υπολογισμού του Νεκρού Σημείου
7.5 Ελαστικότητα Πωλήσεων ως προς το Νεκρό Σημείο
7.6 Συμπεράσματα και Περιορισμοί της Ανάλυσης Νεκρού Σημείου

8. MΕΘΟΔΟΙ AΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
8.1 Η Μέθοδος της Μέσης Απόδοσης (Average Return)
8.1.1 Η Μέθοδος της Περιόδου Επανείσπραξης (Recovery Period)
8.1.2 Η Μέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Net Present Value)
8.1.3 Η Μέθοδος του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης (Internal Rate of Return)
8.1.4 Η Μέθοδος του Δείκτη Αποδοτικότητας (Efficiency Index)

9. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚA ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – HEDGING
9.1 Εισαγωγή
9.2 Ομόλογα και αγορά ομολόγων
9.3 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
9.4 Δικαιώματα προαίρεσης (Options)
9.5 Ανταλλαγές υποχρεώσεων (swaps)
9.6 Αντιστάθμιση κινδύνου

10. EΞΑΓΟΡEΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕYΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞY ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
10.1 Εισαγωγή
10.2 Τύποι επιχειρηματικών συμπράξεων
10.3 Κίνητρα για Εξαγορές και Συγχωνεύσεις
10.4 Διαχρονική εξέλιξη των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων
10.5 Επιδράσεις στην οικονομία υποδοχής από τις διασυνοριακές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις

11. ΞEΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔYΣΕΙΣ
11.1 Ορισμός Ξένων Άμεσων Επενδύσεων
11.2 Ορισμός των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων
11.3 Σύγχρονες τάσεις των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων σε Παγκόσμιο Επίπεδο και σε Ομάδες Χωρών
11.3.1 Ιστορική Αναδρομή
11.4 Τάσεις στον Τομέα των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων ανά Τομέα Παραγωγής
11.5 Διαρθρωτική Ανάλυση των ΞΑΕ του Τομέα των Υπηρεσιών για τις Ανεπτυγμένες
και τις Αναπτυσσόμενες Χώρες


12. CASE STUDY: ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ
12.1 Οικονομική ανάλυση μιας επένδυσης και εκτίμηση των αποτελεσμάτων διάχυσης
(spillover effects) στην τοπική οικονομία

12.1.1 Συμπεράσματα
12.2 Ωφέλειες της Επένδυσης στην Τοπική Οικονομία
12.3 Φορολογικά Έσοδα από τη Λειτουργία του Μεταλλείου Χρυσού
12.4 Προοπτικές Κερδοφορίας της Επιχείρησης

13. ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ
13.1 Εισαγωγή
13.2 Εσωτερική Ανάλυση
13.2.1 Προϋποθέσεις του Χώρου Εγκατάστασης
13.2.2 Διαδικασία Αδειοδότησης Φωτοβολταϊκών
13.2.3 Περιβαλλοντικές Μελέτες Οικονομοτεχνικός Φάκελος
13.2.4 Είδος Επιχείρησης
13.2.5 Κατασκευή
13.2.6 Προϊόντα/Υπηρεσίες
13.2.7 Ποια είναι τα Πλεονεκτήματα των Φωτοβολταϊκών;
13.3 Εξωτερική Ανάλυση
13.3.1 Ανάλυση Ανταγωνισμού
13.3.2 Ανάλυση Αγοράς
13.3.3 Η Ελληνική Αγορά Φωτοβολταϊκών
13.3.4 Μια Αναδυόμενη Αγορά
13.3.5 Πτωτικές Τάσεις στις Τιμές
13.3.6 Ποιο είναι το Κόστος μιας Επένδυσης σε Φωτοβολταϊκά;
13.4 Στρατηγική Επιχείρησης
13.4.1 Ανάλυση S.W.O.T.
13.5 Οικονομικό Πλάνο
13.5.1 Οικονομικά και Τεχνικά Στοιχεία
13.5.2 Γενικά Χαρακτηριστικά Επένδυσης
13.5.3 Χρηματοοικονομική Μελέτη

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε Ενδεικτικό Κεφάλαιο

  • Δωρεάν Μεταφορικά σε παραγγελίες άνω των €49
  • Παράδωση εντός 1-2 ημερών στην Αττική
  • Καλέστε μας για ερώτηση 210 380 1777
  • Κάντε μας Like στο Facebook και κερδίστε δώρα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΑΒΙΑΣ 9-13, ΑΘΗΝA Τ.Κ. 10678

Mail to: dionicos@otenet.gr

Τηλ : +210 38 01 777

Fax: +210 38 01 777